Inspecció Tècnica ITE

Què és una ITE?
Des del 26 de febrer de 2011 és vigent el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) DOGC 26.11.2010, que estableix que hauran de passar una revisió obligatòria tots els edificis d'habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat. La ITE és el mitjà que regula l’ Administració per tal de verificar que els propietaris mantenen els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu

Quan ha de passar la ITE un edifici?
• Edificis anteriors a 1930: Fins al 31.12.2012
• Edificis entre 1931 i 1950: Fins al 31.12.2013 
• Edificis entre 1951 i 1960: Fins al 31.12.2014
• Edificis entre 1961 i 1970: Fins al 31.12.2015 
• Edificis posteriors a 1971: >45 anys d'antiguitat
 

El procediment per a la obtenció de la ITE és el següent:

1.Confecció i aprovació del pressupost
A
 partir de 300€  en funció del nombre d’habitatges de l’immoble

2.Visita a l’immoble pel tècnic qualificat. Presa de dades
Inspecció visual dels elements comuns de l'edifici. Si durant aquesta inspecció es detecten deficiències que comportin risc imminent per a les persones, caldrà comunicar-ho immediatament tant a la propietat com a l'ajuntament perquè s'adoptin les mesures urgents.

3.Qualificació de l'estat de l'edifici
A partir de l'Informe Tècnic, l'Administració emetrà el Certificat d'Aptitud, qualificant l'edifici d'apte o no apte.

Serà Apte:
• Quan l'estat general de l'edifici es qualifiqui "sense deficiències" o "amb deficiències lleus".
• Quan davant l'existència de deficiències  greus es presenti Certificat emès per tècnic competent que acrediti que les deficiències han estat correctament esmenades.

Serà No Apte:
• Quan l'estat general de l'edifici sigui qualificat com a "molt greu"

El certificat d'aptitud té una vigència de 10 anys transcorreguts els quals caldrà renovar-lo seguint el mateix procediment i dins de l'any següent al de la seva caducitat. La vigència del certificat amb qualificació d'apte resta subordinada a mantenir els requisit exigits per a la seva concessió.

Des de qubba arquitectes oferim els nostres serveis per a redactar  l’Informe tècnic de l’edifici. També oferim la gestió dels serveis que puguin sorgir a partir de la ITE:

• El projecte i direcció de les obres de reparació que s'hagin de realitzar per esmenar deficiències, emetent el corresponent certificat final d'obres, necessari per obtenir el certificat d'aptitud de l'edifici.

• El projecte i direcció  de les intervencions  de millora i  rehabilitació  dels edificis (reparacions estructurals, reparacions o  millores  de les instal.lacions, millora de les condicions d'accessibilitat i habitabilitat, millora de la  eficiència energètica de l'edifici,etc).

• Redacció i  seguiment de  la planificació  de les  actuacions per  a la conservació i el bon manteniment de l'edifici, incloent els projectes o  documentacions  tècniques requerides per l'Administració.